Досие на поръчка

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Биляна", гр. Пловдив, по 5 (пет) обособени позиции

Тип на поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Номер на поръчка: 4168wJAdeCFr44281

Дата: 2020-03-31 15:44:38
Описание:

Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”; Обособена позиция 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”; Обособена позиция 3 „Доставки на хляб”; Обособена позиция 4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”.
Допълнителни публикации